Obwieszczenia- decyzje o warunkach zabudowy i celu publicznego

 

Psary, gm. Wisznia Mała, zawiadomienie stron postępowania o odmowie Postanowieniem 719/2019 z dnia 4.11.2019 r. uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji ( dz. nr 397/10, AM-1, obręb Psary). 

Wrocław, al. Boya-Żeleńskiego , zawiadomienie w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji ( dz. nr 53/1, 53/2, 175(cz.) AM-11, obręb Karłowice) - postanowienie nr 602/19 z dnia 04.09.19

Wrocław, ul. Lwowska 41, zawiadomienie w sprawie uzgodnienia inwestycji celu publicznego (dz. nr 37/11-AM13, obr. Grabiszyn) - postanowienie nr 556/19 z 20.08.19.

Wrocław, ul. Nowowiejska, zawiadomienie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji celu publicznego ( dz. nr 80 i 114 AM-14, obr. pl. Grunwaldzki) - postanowienie nr 676/19 z dnia 15.10.19.

Wrocław, ul. Przybyszewskiego 82 c, zawiadomienie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

Wrocław, ul. W. Sławka 7 , zawiadomienie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji - postanowienie DWKZ nr 268/2019 z dnia 26.04.2019.

Wrocław, ul. Żeromskiego 52, zawiadomienie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

Wrocław, zawiadomienie w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji przy ul. Grunwaldzkiej, obejmującej budowę budynku wielofunkcyjnego wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na dz. nr 154/3, 137 i 156 AM-29, nr 1 i 3 AM-32, obręb Plac Grunwaldzki - postanowienie 354/20 z 01.06.20 - odmowa

Psary, gm. Wisznia Mała - zawiadomienie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji przy ul. Parkowej, obejmującej budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego z garażem i niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej, na dz. nr 397/10, AM-1, obręb Psary - postanowienie odmowne nr 380/2020 z dnia 08.06.2020 r.

Wrocław, zawiadomienie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwesty­cji przy ul. Jedności Narodowej 85, na dz. nr. 114/3, AM-17, obr. Plac Grunwaldzki, obejmują­cej rozbudowę i nadbudowę budynku wielorodzinnego oraz zmianę sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkalną - postanowienie nr 388/2020 z dnia 10.06.2020 roku odmawiające uzgodnienia

Wrocław, zawiadomienie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji planowanej  przy ul. Młynarskiej 2-4, dz. 6/7, 6/1 i 7/2, obejmującej budowę dwóch budynków wielorodzinnych z lokalami usługowymi i gara­żami, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, oraz budowę trzech pylonów informa­cyjnych - postanowienie nr 513/2020 z 11.08.20- odmowa uzgodnienia

Wrocław, ul. Lipska 7a, dz. 1/19 , zawiadomienie  stron postępowania o odmowie postanowieniem nr  546/2020 uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji planowanej we Wrocławiu przy ul. Lipskiej 7a

Wrocław, ul. Wiejska, dz. 19/7, AM-10, obręb Oporów - zawiadomienie w spr. uzgodnienia proj. decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji  obejmującej budowę budynku jednorodzinnego, rozbudowę i nadbudowę budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkalny jednorodzinny oraz budowę niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej, po rozbiórce pozostałej zabudowy- postanowienie nr 627/2020 z 01.10.20 - odmowa uzgodnienia

Psary, gm. Wisznia Mała - zawiadomienie z dnia 4.08.2021 roku o postanowieniu DWKZ nr 558/2021 z 3.08.2021 w sprawie odmowy uzgodnienia proj. dec.o warunkach zabudowy dla inwestycji planowanej w Psarach, gm. Wisznia Mała, na działkach nr 416/2, 416/3, 416/4, 416/5, obejmującej budowę zespołu 20 budynków

jednorodzin­nych w zabudowie bliźniaczej - po kliknięciu otworzy się dokument

Zawiadomienie z 23.08.2021 r. o postanowieniu nr 590/2021 z 20.08.2021 r. w sprawie odmowy uzgodnienia proj. dec.o warunkach zabudowy dla inwestycji planowanej przy ul. Grójeckiej we Wrocławiu Psarach, na działkach nr 83/4, 83/5 i 80, AM-4, obręb Borek, obejmującej budowę budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą -  po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument oraz plik do odczytu przez program czytający tekst

Zawiadomienie z 15.09.2021 r. o postanowieniu nr 638/2021 z 13.09.2021 r. w sprawie odmowy uzgodnienia proj. dec.o warunkach zabudowy dla inwestycji planowanej przy ul. Ślężnej 181 we Wrocławiu, na działce nr 84, AM-4, obręb Borek, obejmującej budowę budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca dokument oraz plik do odczytu przez program czytający tekst

Zawiadomienie z dnia 22 listopada 2021 r. o postanowieniu nr 832/2021 z dnia 22.11.2021 r., odmawiającym uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na częściowej nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego (przeznaczenie dominujące funkcja usługowa, przeznaczenie uzupełniające funkcja mieszkaniowa wielorodzinna), do realizacji na działce nr 60 AM 14 w Miliczu - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu oraz plik do odczytu przez program czytający tekst

Zawiadomienie z dnia 2.12.2021 r. o postanowieniu nr 853/2021 dnia 1.12.2021 r. w sprawie odmowy inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 15/4 AM 1 obręb Raszów, gm. Trzebnica - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu oraz plik do odczytu przez program czytający tekst

Strzeszów, gm. Wisznia Mała, zawiadomienie stron postępowania o odmowie postanowieniem 880/2021 z dnia 13.12.2021 r. uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji (dz nr 103/10 obręb Strzeszów) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu oraz plik do odczytu przez programy czytające tekst

Zawiadomienie z 2.02.2022 r. o postanowieniu nr 52/2022 DWKZ z 1.02.2022 r. w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji planowanej przy ul. Ludowej 15 we Wrocławiu, na działkach nr 2/4, 3/5 i 3/6, AM-29, obręb Swojczyce i obej­mującej budowę zespołu siedmiu wolnostojących budynków jednorodzinnych z niezbędną in­frastrukturą techniczną -  po kliknięciu pojawi się zakładka zawierająca dokument i teekst do odczytu

Zawiadomienie z 24.03.2022 r. o postanowieniu nr 157/2022 DWKZ z 23.03.2022 r. w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji planowanej przy ul. Pełczyńskiej we Wrocławiu, na działce nr 11/15, AM-9, obręb Lipa Piotrowska i obej­mującej budowę zespołu siedmiu wolnostojących budynków jednorodzinnych z niezbędną in­frastrukturą techniczną - po kliknięciu otworzy się dokument zawierający skan dokumentu oraz dokument do odczytu przez czytnik tekstu

Zawiadomienie z 29.03.2022 r. o postanowieniu nr 171/2022 DWKZ z 29.03.2022 r. w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji planowanej przy ul. W. Pola 21a we Wrocławiu, na działce nr 106/11, AM-9, obręb Karłowice i obej­mującej budowę budynku jednorodzinnego z niezbędną in­frastrukturą techniczn - po kliknięciu otworzy się dokument zawierający skan dokumentu oraz dokument do odczytu przez czytnik tekstu

Zawiadomienie z 13.05.2022 r. o postanowieniu nr 274/2022 DWKZ z 11.05.2022 r. w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji planowanej przy ul. Waflowej 3 we Wrocławiu, na działce nr 12/1, AM-13, obręb Klecina i obej­mującej rozbudowę budynku jednorodzinnego - po kliknięci otworzy się dokument do odczytu przez program czytajacy tekst

 Zawiadomienie z 24.05.2022 r. o postanowieniu nr 303/2022 DWKZ z 23.05.2022 r. w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji planowanej przy ul. Ślęż­nej 181 we Wro­cławiu, na nieruchomości ozna­czonej geode­zyjnie nr. 84, AM-4, obręb Borek, obejmują­cej bu­dowę budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną,po rozbiórce istniejącej zabudowy  - po kliknięciu otworzy się skan dokumentu oraz dokument do odczytu przez program czytający tekst

Zawiadomienie z 24.05.2022 r. o postanowieniu nr 302/2022 DWKZ z 23.05.2022 r. w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji planowanej przy ul. Gró­jeckiej we Wro­cławiu, na nieruchomościach ozna­czonych geodezyjnie nr. 83/4, 83/5 i 80, AM-4, obręb Borek i obej­mującej bu­dowę budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym i niezbędną infrastruk­turą techniczną - po kliknięciu otworzy się skan dokumentu oraz dokument do odczytu przez program czytający tekst

Zawiadomienie z 02.08.2022 r. o postanowieniu DWKZ nr 450/2022 z dnia 02.08.2022 r. w sprawie odmowy uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku biurowo-technicznego na budynek mieszkalno-usługowo-techniczny wraz z remontem elewacji przy budynku zabytkowym, przebudową części dachu od strony tylnej budynku i przebudową wnętrza w celu dostosowania do nowej funkcji budynku, do realizacji na działkach nr 10 i 9/3 AM 53, przy ul. 11 Listopada 22 w Oleśnicy - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu oraz dokument do odczytu przez program czytający tekst

Zawiadomienie z 31.08.2022 r. o postanowieniu DWKZ nr 518/2022 z dnia 31.08.2022 r. dot. odmowy proj. DWZ dla budowy bud. mieszkalnego na działce nr 88/36 AM 35, przy ul. Słonecznej 3e w Oleśnicy

 Zawiadomienie z 20.09.2022 r. o postanowieniu DWKZ nr 549/2022 z dnia 20.09.2022 r. dot. ponownej odmowy proj. DWZ dla bud. mieszkalnego na działce nr 88/36 AM 35, przy ul. Słonecznej 3e w Oleśnicy - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu oraz dokument do odczytu przez program czytający tekst

  Zawiadomienie z 14.12.2022 r. o postanowieniu nr 715/2022 DWKZ z 14.12.2022 r. w sprawie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji planowanej przy ul. Różanej we Wrocławiu, na działce nr 52/2 AM-26, obręb Grabiszyn - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu oraz dokument do odczytu przez program czytający tekst

Zawiadomienie z 6.02.2023 r. o postanowieniu nr 54/2023 r. z 6.02.2023 r. w sprawie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji planowanej przy ul. Różanej we Wrocławiu, na działce nr 52/2 AM-26, obręb Grabiszyn- po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu oraz dokument do odczytu przez program czytający tekst

Zawiadomienie z 7.02.2023 r. o postanowieniu nr 55/2023 DWKZ z 7.02.2023 r. w sprawie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego planowanej przy ul.Janiszewskiego 14a we Wrocławiu, na działkach nr 28/2 i 29 AR-34, obręb Plac Grunwaldzki - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu oraz dokument do odczytu przez program czytający tekst

Zawiadomienie z 14.03.2023 r. o postanowieniu nr 54/2023 DWKZ z 13.03.2023 r. w sprawie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji przy ul.Wojrowickiej we Wrocławiu, na działce nr 35 AM-9, obręb Nowy Dwór- po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu oraz dokument do odczytu przez program czytający tekst

Zawiadomienie z 11.04.2023 r. o postanowieniu nr 158/2023 DWKZ z 11.04.2023 r. w sprawie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji przy ul.Harcerskiej 34 we Wrocławiu, na działce nr 3/2 AR-4, obręb Oporów - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Zawiadomienie z 20.04.2023 r. o postanowieniu DWKZ nr 180/2023 z dnia 20.04.2023 r. dot. odmowy proj. DWZ dla bud. mieszkalnego na działce nr 29/26 AM 25, przy ul. Daszyńskiego 3 w Oleśnicy - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu oraz dokument do odczytu przez program czytający tekst

Zawiadomienie z 27.06.2023 r.. o postanowieniu nr 297/2023 DWKZ z 23.06.2023 r. w sprawie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji przy ul. Osobowickiej 114-118 we Wrocławiu, na działce nr 37/7, 37/17 i części działek 22 i 45/1 AM-19 i AM-20, obręb Osobowice - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu oraz plik do odczytu przez program czytający tekst

Zawiadomienie z 01.08.2023 r.. o postanowieniu nr 413/2023 DWKZ z 01.08.2023 r. w sprawie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji przy ul. Klaczki 34 we Wrocławiu, na działce nr 133 AM-12 obręb Karłowice - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu oraz dokument do odczytu przez program czytający tekst

Zawiadomienie z 03.08.2023 r.. o postanowieniu nr 425/2023 DWKZ z 03.08.2023 r. w sprawie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji przy ul. Klaczki 30 we Wrocławiu, na działce nr 135 AM-12 obręb Karłowice - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu oraz dokument do odczytu przez program czytający tekst

Wrocław, ul. Wandy 19, zawiadomienie stron postępowania o odmowie Postanowieniem  nr 499/2023 z dnia 8.09.2023 r. uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji (dz. nr 65, AM-33, obręb Południe) - po kliknięciu otworzy się zakładka zawierająca skan dokumentu

Zawiadomienie z 02.10.2023 roku o postanowieniu nr 565/2023 DWKZ w sprawie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji przy ul. Drobnera 16, 18, 20, 22 we Wrocławiu, na działce 75/11, AM_25, obręb Plac Grunwaldzki - po kliknięciu otworzy się zakładka zwierająca skan dokumentu i dokument do odczytu przez program czytający tekst

Wytworzył:
(2020-01-15)
Udostępnił:
Olech Anna
(2020-01-15 17:46:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Olech Anna
(2023-10-03 20:29:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki