Informacja o realizowanym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich

Informacja o realizowanym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich

Plan działań konserwatorów zabytków na lata 2021- 2023

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator  Zabytków realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Plan działań konserwatorów zabytków  na lata 2021-2023”  w ramach działania 10.1 osi priorytetowej X „Pomoc techniczna” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2022 (POIiŚ).

Projekt polega na wsparciu MKiDN, jako Generalnego Konserwatora Ochrony Zabytków i 5 Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków (WKZ) - dolnośląskiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego - w realizacji zadań związanych z nadzorem nad pracami prowadzonymi przy zabytkach w ramach przede wszystkim dużych inwestycji liniowych, w takich obszarach jak transport, środowisko i energetyka, współfinansowanych w POIiŚ i instrumencie „Łącząc Europę” (CEF).

MKiDN jest beneficjentem, a poszczególne WKZ są podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 4 790 866,70 PLN.

Projekt będzie realizowany do końca 2023 roku.

Celem projektu jest:

  • sprawniejsze i skuteczniejsze prowadzenie czynności, takich jak wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień dotyczących inwestycji finansowanych ze środków POIiŚ i CEF, nadzór konserwatorski, odbiór badań archeologicznych;

  • sprawniejsza realizacja kontroli prowadzonych inwestycji w zakresie zgodności
    z przepisami o ochronie zabytków;

  • wyeliminowanie pojawiających się nieprawidłowości na odpowiednio wczesnym etapie oraz skuteczna reakcja organu na każdym etapie prowadzonych prac inwestycyjnych. 

Całkowita wartość projektu: 4.790.866,70zł

 

https://www.gov.pl/web/kultura/plan-dzialan-konserwatorow-zabytkow-na-lata-2021--2023

 

Wytworzył:
(2022-09-12)
Udostępnił:
Olech Anna
(2022-09-12 09:44:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Olech Anna
(2022-09-12 09:49:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki