archiwum

 

Archiwa Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków

 

Prowadzone są archiwa zakładowe w DWKZ we Wrocławiu oraz w Delegaturach w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.

Gromadzą dokumentację konserwatorska i techniczną, dotycząca zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych z terenu właściwego dla obszaru działania oddziału:

  • wytyczne konserwatorskie i studia środowiska kulturowego,
  • studia historyczno-urbanistyczne i historyczno-architektoniczne,
  • dokumentacja techniczna: inwentaryzacje, projekty techniczne, ekspertyzy,
  • dokumentacja archeologiczna, Archeologiczne Zdjęcia Polski (AZP),
  • opracowania ewidencyjne parków i cmentarzy,
  • dokumentacja z prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych,
  • karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa oraz cmentarzy,
  • karty ewidencyjne zabytków ruchomych,
  • fototeka.

 

 

 we Wrocławiu wt. i czw. w godz. 1100 - 1300
 w Legnicy  wt. w godz. 800 - 1200
 w Jeleniej Górze pon. w godz. 900-1200 nieczynne do 30.04.2021
 w Wałbrzychu  wt. i czw. w godz. 1100-1300

           

 

 

 

Załącznik

do zarządzenia nr  6 /2005 z dnia 21 listopada 2005 r.

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu      

 

Regulamin

udostępniania i korzystania ze zbiorów dokumentacyjnych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Wrocławiu przez osoby z zewnątrz

 

 

I.

1.       Regulamin określa zasady udostępniania i wykorzystania zasobów dokumentacyjnych będących w posiadaniu i objętych inwentarzami tutejszego Urzędu wraz z Delegaturami w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu.

2.       W skład zasobów wchodzi dokumentacja konserwatorska powstała w wyniku działalności tutejszego Urzędu.

3.        Dokumentacja konserwatorska oznacza dokumentację aktową o charakterze korespondencji oraz dokumentację nie posiadającą charakteru korespondencji (w formie zwartej lub na nośnikach elektronicznych) z zakresu ochrony zabytków, dotyczącą zabytków nieruchomych, ruchomych, archeologicznych, taką jak: wytyczne konserwatorskie, studia historyczno-urbanistyczne historyczno – architektoniczne, studia środowiska kulturowego, dokumentacja techniczna zabytków, sprawozdania z prac konserwatorskich, karty ewidencyjne (AZP, architektury, ruchomych, cmentarzy), ewidencje parkowe i cmentarzy, materiały kartograficzne, negatywy, pozytywy

4.       Przez korzystanie z dokumentacji rozumie się nieodpłatne udostępnianie jej do wglądu oraz umożliwienie niezbędnych odpisów z tej dokumentacji dla celów służbowych, urzędowych i naukowo-badawczych.

II.

 

1.       Zasoby archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu udostępnia się wyłącznie w wyznaczonych dniach i godzinach, po uprzednim złożeniu zamówienia.

 

2.       Poszukiwanie akt i dokumentacji w zakładowym archiwum dokonuje wyłącznie pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu

 

III.

 

1.   Korzystanie z dokumentacji przez instytucje, placówki naukowo-badawcze oraz obywateli

wymaga każdorazowo zgody Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Kierownika Delegatury),jego zastępcy lub osoby upoważnionej przez niego do wyrażenia zgody na udostępnienie dokumentacji.

2.       Karty ewidencyjne zabytków architektury i ruchomych mogą być udostępniane wyłącznie właścicielom tego zabytku, a innym osobom za zgodą właściciela tego zabytku ( nie dotyczy to kart obiektów nieistniejących, kart zespołów budowlanych).

3.       Teczki obiektowe udostępnia się wyłącznie właścicielom danego zabytku oraz na żądanie policji, sądów, prokuratury, Straży Granicznej i administracji celnej.

4.       Ubiegający się o udostępnienie dokumentacji winien przedstawić cel i przewidywany sposób wykorzystania dokumentacji w następujący sposób:

a)      korzystanie w celach naukowych i badawczych wymaga przedstawienia poświadczenia z uczelni lub innej placówki naukowej.

b)      korzystanie w celach innych niż naukowe może nastąpić jeżeli o udostępnienie zasobów występuje:

-                właściciel nieruchomości zabytkowej lub jej posiadacz po przedstawieniu aktualnego dokumentu stwierdzającego prawo własności lub dokumentu potwierdzającego tytuł władania nieruchomością,

-               pełnomocnik właściciela lub posiadacza w zakresie udzielonego pełnomocnictwa po wykazaniu praw właścicielskich lub tytułu władania nieruchomością

-               projektant oraz rzeczoznawca dokonujący wyceny lub oceny stanu technicznego nieruchomości po przedstawieniu zgody właściciela obiektu wskazującej na cel i potrzebę wykorzystania zbioru,

-               pracownik organów administracji państwowej oraz samorządowej posiadający zaświadczenie tegoż organu,

-               sporządzający plany zagospodarowania przestrzennego po przedstawieniu zaświadczenia z jednostki prowadzącej opracowanie,

-               pracownik środków masowego przekazu w zakresie określonym prawem prasowym.

 

IV

1.       Upoważniony do korzystania z akt i dokumentacji kwituje udostępnienie dokumentacji i jej zwrot w prowadzonym przez pracownika tutejszego Urzędu rejestrze udostępnień, zawierającym dane osobowe, cel udostępnienia, sygnaturę oraz serię i numer dowodu tożsamości na podstawie, którego dokonano udostępnienia.

2.       Korzystający z akt i dokumentacji ponosi pełną odpowiedzialność za zwrot dokumentacji w całości i bez uszkodzeń. W przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia korzystający odpowiada w rzeczywistej wysokości spowodowanej szkody według ustalenia udostępniającego Urzędu

3.       W przypadku wykorzystania danych zawartych w udostępnianych zasobach w innych opracowaniach, korzystający zobowiązany jest do wskazania w nich źródła oraz autora opracowania, z którego korzysta.

4.       Udostępnienie akt i dokumentacji, o których mowa w Regulaminie poprzedzone jest podpisaniem przez osobę korzystającą z akt lub dokumentacji zobowiązania, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, w tym podpisaniem zobowiązania do przestrzegania praw autorskich przynależnych tym zasobom.

 

V

1.       Zabrania się wydawania dokumentacji na zewnątrz. Wyjątek stanowi wydanie akt i dokumentacji w celach dowodowych na żądanie prokuratury i policji, straży granicznej, administracji celnej, sądów wyłącznie za pokwitowaniem.

2.       Zabrania się wykonywania kserokopii, fotokopii, itd. dokumentacji, za wyjątkiem żądania zgłoszonego przez organy, o których mowa w pkt.1

3.       Wykonywanie czynności, o których mowa w pkt.1 i 2 wymaga zgody Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

 

Regulamin opracowany został w oparciu o przepisy zawarte w:

 

1. Ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568)

2. Ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904 ze zmianami)

3. Ustawie z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2002r. Nr 171, poz. 1396 ze zmianami)

4. Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 153 ze zmianami)

5. Ustawie z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 ze zmianami)

6. Ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 111, poz. 1198 ze zmianami)

7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 248, ze zmianami))

 

 

 

 

 

Z archiwów można korzystać:

Wytworzył:
Marzena Dziedzińska
Udostępnił:
Jędrzejewski Piotr
(2003-08-18 02:32:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Olech Anna
(2020-10-06 00:06:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki