Zadania


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
jest aparatem pomocniczym Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do wykonywania zadań określonych w ustawie o ochronie dóbr kultury i przepisach odrębnych oraz realizacji kierunków działań organów ochrony dóbr kultury.
Do zadań Wojewódzkiego Oddziału Urzędu Ochrony Zabytków należy w szczególności:

 • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • nadzór nad prowadzonymi pracami remontowo-konserwatorskimi i sposobem użytkowania zabytków,
 • kontrola zabezpieczenia zabytków przed zniszczeniem, uszkodzeniem i dewastacją,
 • organizowanie i koordynacja działań związanych z zabezpieczeniem przeciwwłamaniowym i przeciwpożarowym zabytków oraz z zapobieganiem przestępstwom skierowanym przeciwko zabytkom, a także współpraca w tych sprawach z prokuraturą oraz ze Strażą Graniczną, administracją celną i strażą pożarną,
 • prowadzenie badań i dokumentacji dóbr kultury,
 • programowanie zadań do finansowania ochrony zabytków województwa z budżetu państwa,
 • współdziałanie w zakresie ochrony dóbr kultury z innymi organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego i obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi i instytucjami kultury,
 • współpraca z kościołami i związkami wyznaniowymi w sprawach ochrony dóbr kultury,
 • prowadzenie działalności promocyjnej i edukacyjnej na rzecz ochrony zabytków.


Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
wykonuje w imieniu Wojewody Dolnośląskiego zadania i kompetencje Urzędu Ochrony Zabytków określone w ustawie i przepisach odrębnych i w tym zakresie jest organem właściwym w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
Do właściwości Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy m.in.:

 • wydawanie decyzji w sprawie uznania dobra kultury za zabytek,
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie prac przy zabytkach,
 • wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów w parkach zabytkowych,
 • wstrzymywanie czynności podjętych przy zabytku bez zezwolenia lub prowadzonych w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w zezwoleniu,
 • wydawanie nakazów na wykonanie określonych robót konserwatorskich w zabytku,
 • uzgadnianie geodezyjnych podziałów zabytkowych nieruchomości,
 • wyrażanie zgody na sprzedaż zabytkowych nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa oraz opiniowanie sprzedaży obiektów, będących własnością jednostek samorządu terytorialnego,
 • opiniowanie zamierzeń budowlanych w obszarach objętych ochroną na podstawie prawa miejscowego,
 • uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (inwestycji celu publicznego),
 • uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opiniowanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania,
 • wydawanie zaświadczeń o charakterze przedmiotów zgłoszonych do wywozu za granicę i zezwoleń na czasowy wywóz dóbr kultury za granicę,
 • wydawanie zaświadczeń o zabytkowym charakterze pojazdów,
 • opracowywanie wojewódzkich planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
Wytworzył:
Ewa Kica
Udostępnił:
Jędrzejewski Piotr
(2003-08-24 01:52:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Jędrzejewski Piotr
(2003-11-17 02:51:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki