Wzory dokumentów do pobrania dotyczące zabytkowej zieleni

Czynności związane z zielenią objętą ochroną konserwatorską wymagają zgody Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie:

 

             1. ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYCINKI DRZEWA

(dotyczy osób fizycznych, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej z terenów wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych) Osoby fizyczne zamierzające usunąć drzewa, krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków będącej układem urbanistycznym lub ruralistycznym, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej zobowiązane są dokonać zgłoszenia do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

          ·80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

          ·65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego;

          ·50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.

 

2. ZEZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW/KRZEWÓW- na podst. ustawy o ochronie przyrody

(dotyczy osób fizycznych na cele związane z działalnością gospodarczą i innych podmiotów ze wszystkich rodzajów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków)

Osoby fizyczne na cele związane z działalnością gospodarczą lub inne podmioty zamierzające usunąć drzewa, krzewy z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków zobowiązane są do uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, krzewów wydawanego przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Obowiązek uzyskania zezwolenia na wycinkę w trybie ustawy o ochronie przyrody nie obejmuje drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

· 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

· 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego,

· 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew

              Wniosek na wycinkę drzew lub krzewów

 

3. POZWOLENIE NA PROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH

 

Usunięcie drzewa, krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru zabytków parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni w ramach prac konserwatorskich lub restauratorskich, wymaga uzyskania pozwolenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydanego w trybie art. 36 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm) na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich.

Wniosek na wydanie pozwolenia na prace konserwatorskie

Program prac restauratorskich

 

4.  POZWOLENIE NA INNE DZIAŁANIA, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru polegające na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni. Usunięcie drzewa, krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru zabytków parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni, nie mieszczące się w ramach prac konserwatorskich lub restauratorskich, wymaga uzyskania pozwolenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydanego w trybie art. 36 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm) na prowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich.

Wniosek o wydanie pozwolenia na inne działania (wycinka drzew i krzewów)

Program prac

5. ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA ZŁOMU LUB WYWROTU

USUWANIE WIATROŁOMÓW I ZŁOMÓW z terenów wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub ruralistycznych (dotyczy osób fizycznych i innych podmiotów). Osoby fizyczne lub inne podmioty zamierzające usunąć drzewa lub krzewy stanowiące złomyi wykroty, z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków będącej układem urbanistycznym lub ruralistycznym dokonują zgłoszenia do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków usunięcia uszkodzonych drzew i krzewów. Jednakże usunięcie drzew/krzewów stanowiących złomy i wykroty możliwe będzie po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot (art. 83f ust. 1 pkt 14 b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098).

Jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właściciele urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządcy dróg, zarządcy infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu, zobowiązane są w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu stanowiącego złom lub wywrot, do przekazania do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, informacji o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także przekazania dokumentacji fotograficznej przedstawiającej usunięte drzewo lub krzew (art. 83f ust. 1 pkt 14 a oraz art. 83f ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – t.j. Dz. U. Z 2021 r., poz. 1098).

Zgłoszenie zamiaru usunięcia złomu lub wywrotu

 

Wytworzył:
(2018-04-25)
Udostępnił:
Olech Anna
(2018-04-25 23:25:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Olech Anna
(2021-08-19 20:53:58)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki