Deklaracja dostępności

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Daniel Gibski.
 • E-mail: d.gibski@dwkz.pl
 • Telefon: 071 344 65 39

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Adres: Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Wł. Łokietka 11, 50-243 Wrocław
 • E-mail: dwkz@dwkz.pl
 • Telefon: 071 344 65 01
 •  

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia na stronie BIP

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab klawiatury
 • w całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,
 • dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,
 • zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu,
 • zastosowano wyszukiwarkę treści na stronie, także w wersji zaawansowanej,
 • wprowadzono szczegółową instrukcję korzystania z BIP / poruszania się po stronie BIP oraz funkcjonowania poszczególnych elementów strony BIP

 

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Wł. Łokietka 11, 50-243 Wrocław.

Budynek posadowiony jest w ciągu kamienic mieszkalnych przy ul. Władysława Łokietka we Wrocławiu. Do urzędu wchodzi się bezpośrednio z poziomu chodnika na parter budynku, bez barier architektonicznych, przez bramę wejściową nr 11 na korytarz. Po lewej stronie korytarza, za przeszklonymi drzwiami znajduje się na przedsionek, a na wprost, za jego przeszklonymi drzwiami - Sekretariat WUOZ. W związku z obostrzeniami COVID 19 Sekretariat przystosowany jest do kontaktu z klientem – konieczna jest dezynfekcja rąk, noszenie maseczki oraz wchodzenie pojedynczo do Sekretariatu. W Sekretariacie można uzyskać niezbędne informacje o tym, jak poruszać się po budynku oraz informacje o dostępnych usługach wsparcia. Po prawej stronie korytarza znajduje się, otwierane przez obsługę Sekretariatu, wejście na klatkę schodową, ze schodami prowadzącymi na 4 piętro oraz samoobsługową windą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, dojeżdżająca do 3 piętra budynku. Szerokość głównych drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille'a ani osoby komunikującej się językiem migowym. Składanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie. W przypadku konieczności bezpośredniej komunikacji pracownika z klientem, pracownik schodzi do klienta do wyodrębnionego na ten cel pomieszczenia za Sekretariatem. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem na chodniku znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Legnicy, ul. Zamkowa 2, 59-220 Legnica.

Trzykondygnacyjny budynek posadowiony jest w ciągu kamienic mieszkalno-usługowych przy ul. Zamkowej 2. Do urzędu wchodzi się bezpośrednio z chodnika przez drzwi wejściowe, po użyciu domofonu po prawej stronie drzwi. Na użytkowy parter budynku gdzie znajduje się Sekretariat prowadzą dwa stopnie schodowe bez pochylni dla osób niepełnosprawnych. Wejście na parter użytkowy budynku prowadzi po dwóch stopniach schodowych, gdzie po lewej stronie za przeszkleniem, znajduje się wejście do Sekretariatu. W związku z obostrzeniami COVID 19 Sekretariat przystosowany jest do kontaktu z klientem – konieczna jest dezynfekcja rąk, noszenie maseczki oraz wchodzenie pojedynczo do Sekretariatu. Po prawej stronie korytarza znajduje się wejście na klatkę schodową, ze schodami prowadzącymi na 3 piętro. Ze względu na zabytkowy charakter budynku (kamienica z XVII wieku z oryginalnym systemem komunikacyjnym - drewniane schody na piętra), brak jest windy oraz platform do wjazdu na wyższe kondygnacje. Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille'a ani osoby komunikującej się językiem migowym. Składanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie. W przypadku wejścia osoby niepełnosprawnej do budynku, pracownik Sekretariatu bezpośrednio komunikuje się z klientem lub wzywa telefonicznie pracownika w celu pomocy w komunikacji oraz załatwienia sprawy. W Sekretariacie można uzyskać niezbędne informacje o dostępnych usługach wsparcia. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem obowiązuje zakaz parkowania wszelkich pojazdów (centrum staromiejskie Legnicy); brak dedykowanego miejsca parkingowego.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze, ul. 1-go Maja 23, 58-500 Jelenia Góra.

Czterokondygnacyjny budynek posadowiony jest w ciągu kamienic mieszkalno-usługowych przy ul. 1-go Maja 23. Na poziom parteru budynku wchodzi się bezpośrednio z poziomu chodnika, bez barier architektonicznych, przez drzwi wejściowe do przedsionka, oddzielonego od korytarza przeszkloną ścianą i drzwiami, które otwiera pracownik Sekretariatu po użyciu videodomofonu znajdującego się po prawej stronie drzwi. Za przeszklonymi drzwiami przedsionka klatka schodowa rozdziela się - na wprost znajdują się schody na piętra, na prawo korytarz prowadzący do użytkowych pomieszczeń urzędu oraz piwnic. Sekretariat usytuowany jest na I piętrze nieruchomości. W związku z obostrzeniami COVID 19 Sekretariat przystosowany jest do kontaktu z klientem – konieczna jest dezynfekcja rąk, noszenie maseczki oraz składanie dokumentacji przez okno podawcze. Do klientów na parter schodzi pracownik Sekretariatu lub pracownik zajmujący się tematycznie sprawą, który może przekazać niezbędne informacje o dostępnych usługach wsparcia. Budynek jest obiektem zabytkowym, nie posiada windy i nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille'a ani osoby komunikującej się językiem migowym. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Ulica 1-go Maja jest wyłączona z ruchu pojazdów (centrum, staromiejskie Jeleniej Góry), poza autami dostawczymi; brak dedykowanego miejsca parkingowego.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych.

Siedziba Delegatury to trzykondygnacyjny, wolnostojący budynek przy ul. Zamkowej 3. Do urzędu wchodzi się bezpośrednio z chodnika przez drzwi wejściowe na przedsionek klatki schodowej, oddzielony przeszkloną ścianą i drzwiami, które otwiera pracownik Sekretariatu po skomunikowaniu się przez domofon, umiejscowiony po prawej stronie drzwi. Wejście na parter budynku pozbawione jest barier architektonicznych. Za przeszklonymi drzwiami przedsionka klatka schodowa rozdziela się - na wprost znajdują się schody na piętra, na prawo korytarz prowadzący do użytkowych pomieszczeń urzędu, w tym do toalety dla osób niepełnosprawnych, toalety oraz piwnic. Sekretariat Delegatury usytuowany jest na I piętrze nieruchomości. W związku z obostrzeniami COVID 19 klienci obsługiwani są na parterze budynku - do klientów schodzi pracownik Sekretariatu lub pracownik zajmujący się sprawą. Budynek jest obiektem zabytkowym, datowanym na przełom XVIII i XIX wieku, dlatego nie posiada windy i nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille'a ani osoby komunikującej się językiem migowym. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Ewentualne miejsce do parkowania znajduje na działce usytuowanej z prawej strony nieruchomości.

-- Daniel Gibski Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu. Z pełną treścią klauzuli informacyjnej wraz z wskazaniem praw przysługujących osobie, które dane są przetwarzane można zapoznać się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu lub pod linkiem https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=122923 Jednocześnie informuję, że jeżeli do wykonania określonej czynności lub udzielenia informacji jest konieczna Pana/Pani zgoda, ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia formie pisemnej przesłanej na adres WUOZ ul. W. Łokietka 11, 50-243 Wrocław, lub za pomocą ePUAP" target="_blank">http://

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Olech Anna
(2020-10-07 22:18:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Olech Anna
(2021-04-05 21:53:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki