wpis do rejestru

 

Zabytki nieruchome wpisuje się do rejestru zabytków na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy.

 

Zabytki ruchome wpisuje się do rejestru zabytków na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków na wniosek właściciela tego zabytku.

 

Wniosek o wpis do rejestru powinien  zawierać:

  • dane wnioskodawcy
  • dane dotyczące  obiektu wnioskowanego do wpisu do rejestru zabytków (adres, nr działki geodezyjnej, a w przypadku zabytku ruchomego lub kolekcji  miejsce położenia lub  przechowywania. Wniosek powinien precyzyjnie  określać  jaki jest przedmiot żądania.
  • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem obiektu (np. wypis z ewidencji gruntów, ksiąg wieczystych, kopia aktu notarialnego).
              

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 r.).

Opłata skarbowa: w wysokości 10 zł.

podstawa prawna:
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U.  Nr 225,poz.1635)

 
Wytworzył:
Beata Lis
Udostępnił:
Jędrzejewski Piotr
(2003-08-21 00:28:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Jędrzejewski Piotr
(2007-01-05 01:27:31)